Student Council Members

Furkan Aktas

 • Mentoring
 • Workshop
 • E-Mail

Lisa Badia Garin

 • Fachschaft
 • Drinks
 • Mentoring
 • StuPa
 • VU

Christopher Busch

Conner Cordruwisch

 • Computer
 • Printing

Sebastian Czernitzki

 • representative Spokesperson
 • Workshop
 • Mail & Post
 • Mentoring
 • BuFaTa

Tobias Dostert

 • Events

 • Erstis

Maria Feting

 • VU

 • Mentoring

Ali Ghandour

 • Finances
 • Drinks

Melina Gille

 • BuFaTa
 • Erstis

Jens Grüber

 • Computer
 • Printing
 • Mentoring
 • Meeting Protocols
 • VU

Martin Hassler

 • VU
 • FSK

Luisa Heine

 • Awareness
 • BuFaTa
 • Fachschaft

Friederike Hoen

 • Computer
 • Erstis
 • PR/Social-Media
 • Meeting Protocols
 • Events
 • Nachbrenner

Kevin Kalinke

 • BuFaTa
 • StuPa
 • Events
 • Workshop
 • Nachbrenner

Jonas Landeck

 • Finances
 • StuPa

Patrick Marschall

 • Nachbrenner

Nicolas Neumann

 • Workshop
 • E-Mail

Julian Puderbach

 • former Spokesperson

 • Printing

 • Workshop

 • StuPa

 • FBR

 • Prüfungsausschuss Master EIT

Simon Rauwolf

 • BuFaTa
 • Fachschaft
 • StuPa
 • Events
 • VU

Lukas Schetter

 • PR/Social-Media
 • StuPa
 • Workshop
 • Nachbrenner

Nicolas Schmitt

 • StuPa

 • Nachbrenner

Rudolf Schröder

 • Erstis
 • Events
 • Nachbrenner

Jonathan Seckinger

 • Spokesperson
 • Awareness
 • Fachschaft
 • FSK
 • Drinks
 • Meeting Protocols
 • Events
 • Fachausschuss Studium und Lehre

Jakob Sherif

 • Erstis

 • BuFaTa

 • Prüfungsausschuss Bachelor MKT

 • Fachausschuss für Studium und Lehre

   

   

Thomas Stabel

 • Awareness
 • Computer
 • PR/Social-Media

Kjell Stadler

 • Mentoring

 • StuPa

Julia Stalter

 • Awareness
 • BuFaTa
 • Erstis
 • FSK
 • Nachbrenner

Luis Stepp

 • PR/Social-Media
 • StuPa
 • Workshop

Leon Stier

 • Prüfungsausschuss Bachelor EIT

Zum Seitenanfang